Chương trình áp dụng cho toàn hệ thống cửa hàng JAVIS STORE ( Áp dụng từ ngày 01/02 – 15/2 )