Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Hướng dẫn tạo kịch bản trong ứng dụng Javis Smart

Hướng dẫn tạo kịch bản trong ứng dụng Javis Smart

29/06/2021

Các bước để tạo mới kịch bản trong ứng dụng JAVIS SMART:

Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động" / "Kịch bản" / chọn dấu "+".

"Tên kịch bản": điền tên kịch bản tương ứng.

"Hành động" có 2 lựa chọn là "Thời gian" và "Thiết bị".

  • "Thời gian": độ trễ để thực hiện giữa các hành động điều khiển thiết bị trong 1 kịch bản ( có thể lựa chọn cho phù hợp hoặc không lựa chọn hành động này).

  • "Điều khiển thiết bị": Chọn dấu "+"Trong phần "Hành động" để chọn hành động tương ứng. Chọn dấu "+" trong phần thiết bị để lựa chọn các thiết bị muốn điều khiển tương ứng với hành động đã chọn.

  • Sau khi chọn xong nhấn "Thêm" để tạo kịch bản mới, nhấn “Đóng” để hủy.

  • Khi đã thiết lập xong hành động, nhấn "Lưu" để tạo mới kịch bản.
Bình luận của bạn