Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Hướng dẫn bật cảm biến chuyển động camera IP Hikvision

Hướng dẫn bật cảm biến chuyển động camera IP Hikvision

11/04/2022

Mục đích:

Cho phép kết nối chuyển động Camera Hik lên ứng dụng Javis Smart để có thể làm tự động hóa, kịch bản.

  1. Cấu hình trên camera
Lưu ý:
  • - Tính năng tích hợp chuyển động từ camera sẽ phụ thuộc vào bản thân camera và component hỗ trợ, không phải mọi camera đều hỗ trợ chuyển động trên bộ trung tâm Javis.
  • - Phải cấu hình trên từng camera riêng biệt, không cấu hình trên đầu ghi.

B1: Login vào quan quản lý cấu hình camera

Chọn Network > Advance Settings > Intergeration Protocol > tích chọn Enable Hikvition CGI > tại dòng Hikvision CGI Authenticat chọn digest/basic > Nhấn Save
Chọn System > Security > Authentication > Tại dòng WEB Authentication chọn digest/basic > Nhấn Save
Chọn Event > Basic Event > tích chọn Enable Motion Detecion > chọn linkage method > Tích chọn Notify Surveillance Center.
  • Có thể điều chỉnh khu vực phát hiện chuyển động tại tab Area Settings và giảm độ nhạy xuống 40 để không bị báo ảo.

2. Cấu hình trên Javis Hc.

Login vào địa chỉ IP_HC:8123 / chọn File editor / Chọn icon thư mục.
Chọn configuration.yaml
kéo xuống dưới cùng và khai báo thông tin dưới đây:

binary_sensor:

- platform: hikvision

host: IP_ADDRESS

name: Tên cảm biến chuyển động

username: user (Login Camera)

password: pass (Login Camera)


- Sau khi điền xong thông số tương ứng thì nhấn Lưu lại.

‌ ‌Chọn Cấu hình / Điều khiển máy chủ
Chọn Kiểm tra cấu hình > nếu hiển thị thông báo “cấu hình hợp lệ” thì chọn “Khởi động lại”.

3. Cập nhật chuyển động camera lên ứng dụng Javis Smart.

Cài đặt/ Thiết bị
Chọn ngôi nhà màu xanh
Chọn Cập nhật thiết bị
Chọn những thiết bị cần cập nhật/ Nhấn Lưu
Bình luận của bạn