Điện thoại: 0949659327
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Chia sẻ quyền điều khiển thiết bị trong ứng dụng JAVIS SMART

Chia sẻ quyền điều khiển thiết bị trong ứng dụng JAVIS SMART

05/04/2022

Mục đích:

Tính năng này cho phép bạn chia sẻ quyền iều khiển thiết bị theo từng nhà trên ứng dụng Javis Smart. Tài khoản được chia sẻ chỉ có quyền điều khiển, không có quyền chỉnh sửa thiết bị.

 • Mô hình chia sẻ sẽ gồm có 01 tài khoản Admin và nhiều tài khoản phụ.
 • Tài khoản Admin có tất cả các quyền như: thêm thiết bị mới, xóa thiết bị, đổi tên thiết bị, sửa phòng...
 • Các tài khoản phụ được chia sẻ chỉ có quyền điều khiển thiết bị, mọi thao tác khác đều không thể thực hiện được trên tài khoản phụ.
 • Mỗi nhà sẽ quản lý 01 bộ trung tâm Javis HC.
 • Trên 1 tài khoản Javis Smart có thể quản lý nhiều nhà khác nhau.

Các thao tác cơ bản:

Ví dụ bạn có 2 máy sử dụng ứng dụng Javis Smart. Máy A sẽ đăng nhập tài khoản Admin, máy B sẽ đăng nhập tài khoản phụ cần được chia sẻ.

Các thao tác trên tài khoản Admin máy A (Máy sở hữu nhà).

 • Chọn qua tab "Cài đặt"
 • Chọn mục "Nhà"
 • Tại màn hình "Quản lý nhà" sẽ hiển thị danh sách các nhà hiện có
 • Nhà nào hiện chữ "Sở hữu" nghĩa là bạn là Admin nhà đó và có thể chia sẻ nhà cho tài khoản khác.
 • Nhấn dấu (+) để tạo thêm nhà mới
 • Đặt tên cho nhà mới và nhấn "Lưu"
 • Nhà mới bạn vừa tạo sẽ xuất hiện ở màn hình "Quản lý nhà"
 • Quay trở lại màn hình "Quản lý nhà"
 • Nhấn chọn vào nhà cần chia sẻ cho tài khoản phụ
 • Với giao diện "Chi tiết nhà" bạn có thể:

Đổi tên nhà

Xem được thông tin tài khoản Admin (Chủ nhà)

Xem được thông tin tài khoản Admin (Chủ nhà)

Thêm "Thành viên" khác để có thể chia sẻ quyền điều khiển nhà bằng cách:

Chọn dấu (+)

Điền Gmail bạn muốn chia sẻ quyền điều khiển nhà (Gmail này phải đang được đăng nhập trên ứng dụng Javis Smart ở máy khác)

Sau đó nhấn "Lưu"

Tài khoản bạn vừa chia sẻ quyền điều khiển sẽ xuất hiện trong danh sách "Thành viên"

Xóa quyền điều khiển tài khoản thành viên bằng cách nhấn vào dấu (X) tương ứng bên phải tài khoản thành viên bạn muốn xóa

Xác nhận "Có" để xóa thành viên đã chia sẻ.

"Xóa nhà": Khi bạn chọn thao tác này, hệ thống sẽ xóa toàn bộ thiết bị bạn đã liên kết vào trong nhà.

Xác nhận "Có" để xóa nhà.*

Sau khi thao tác xong, nhấn "Lưu" để lưu lại những thay đổi bạn vừa thao tác.

 

 • Chuyển qua các nhà khác bằng cách:
 • Nhấn 2 lần vào icon "Yêu thích" sẽ hiện ra danh sách nhà bạn hiện có (Bao gồm nhà bạn sở hữu và nhà bạn được tài khoản khác chia sẻ)
 • Nhà nào đang được tích nghĩa là bạn đang ở nhà đó.
 • Chuyển qua nhà khác bằng cách click vào nhà bạn muốn chuyển qua.

Các thao tác có thể thực hiện trên máy B (Máy được chia sẻ nhà).

 • Chọn qua tab "Cài đặt"
 • Chọn mục "Nhà"
 • Tại màn hình "Quản lý nhà" sẽ hiển thị danh sách các nhà hiện có
 • Nhà nào hiện dòng "Được chia sẻ" nghĩa là nhà đó bạn được chia sẻ.
 • Với những nhà này, bạn chỉ có quyền điều khiển các thiết bị và "Rời khỏi nhà"
 • Chuyển qua các nhà khác bằng cách:
 • Nhấn 2 lần vào icon "Yêu thích" sẽ hiện ra danh sách nhà bạn hiện có (Bao gồm nhà bạn sở hữu và nhà bạn được tài khoản khác chia sẻ)*

Nhà nào đang được tích nghĩa là bạn đang ở nhà đó.

Chuyển qua nhà khác bằng cách click vào nhà bạn muốn chuyển qua.

Video hướng dẫn chia sẻ quyền điều khiển:

Bình luận của bạn